RODO

Administrator zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym Rozporządzeniem RODO) informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Poznańskie Stowarzyszenie Tai Chi przetwarzające dane osobowe osób, które zapisały się do do Stowarzyszenia lub zgłosiły się na warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie (lub są zainteresowane tymi szkoleniami, co zgłosiły w korespondencji do Stowarzyszenia i tym samym przekazały nam swoje dane osobowe). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, a zarazem konieczne do zapisania się do Stowarzyszenia lub skorzystania z warsztatów. Stowarzyszenie nie uzyskuje danych osobowych z innych źródeł niż dobrowolne zgłoszenia osób zainteresowanych członkostwem i warsztatami.

2. Adres do Stowarzyszenia celem przesłania korespondencji: Poznańskie Stowarzyszenie Tai Chi, 61-435 Poznań, ul. Bielska 14; adres e-mailowy: poznan@moytaichi.pl

3. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym dla prowadzenia zajęć i warsztatów.

4. Stowarzyszenie nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom krajowym lub zagranicznym, ani osobom prywatnym.

5. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby zainteresowanej członkostwem i warsztatami, wyrażoną na Formularzu Zgłoszeniowym lub taka zgoda wynika z konieczności odpowiedzi na zadane pytanie.

6. Dane osobowe są przetwarzane tak długo jak jest to niezbędne ze względów szkoleniowych oraz wynika z obowiązującego prawa.

7. Stowarzyszenie przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, adres do korespondencji, adres e-mailowy, numer telefonu, informacje o przebytym szkoleniu, dane finansowe (składki).

8. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Stowarzyszenie ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych (informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii), sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach prosimy o e-mail lub list na adres korespondencyjny z odpowiednim żądaniem.

9. Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie przez danych narusza Państwa prawa prosimy nas o tym powiadomić. Postaramy się rzetelnie zareagować na Państwo uwagi i sugestie. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony na jego miejsce).

10. Państwa dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone, a Stowarzyszenie dołoży starań aby poziom zabezpieczeń wzrastał adekwatnie do ewentualnych zagrożeń. Dane są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian systemów informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.